ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2561    
การใช้โปรแกรม LaTex เบื้องต้นเพื่อเขียนบทความวิจัยและเขียนโครงงานพิเศษ    
การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในงาน UAMC 2018    
การรับสมัคร ต.อาจารย์ 3 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    
นักศึกษา MC คว้ารางวัลเหรียญทอง สุดยอดโครงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย    
ผลการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2560    
ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการฝึกงาน/การศึกษาระยะสั้น (Short course) ต่างประเทศ รอบที่ 1    
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2561    
ระเบียบประกาศสำหรับการกู้ยืม ปีการศึกษา 2561    
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018    
การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7    
การลงทะเบียนเรียนวิชา 040203111 Engineering Mathematics I สำหรับภาคการศึกษา 2/2560    
ประกาศคะแนนสอบ รายวิชา 040203102 Mathematics II    
 

Assignment II วิชา Engineering Mathematics II ภาคเรียนที่ 1/2561
Assignment I วิชา Linear Algebra ภาคเรียนที่ 1/2561
โครงการติวเสริมวิชา Mathematics I
Assignment I วิชา Engineering Mathematics I ภาคเรียนที่ 1/2561
โครงการติวเสริมวิชา Engineering Math I
Assignment I วิชา Differential Equations ภาคเรียนที่ 1/2561
Assignment I วิชา Mathematics I ภาคเรียนที่ 1/2561
แผนการสอน รายวิชา Engineering Mathematics III (EP) ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC 2018)
โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ (กีฬาบ้าน)
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
Union Games # 11

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับบัณฑิตศึกษา มจธ.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลือกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560
รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม  
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ