หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรมของนักศึกษา
 
การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC 2018)
 
              

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC 2018) ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โดยผลการตัดสิน UAMC2018 นักศึกษาภาควิชาฯ มจพ. ได้รับรางวัลดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Numerical Methods and Applications
เรื่อง "ระเบียบวิธีสามขั้นเชิงเศษส่วนของอดัม-แบชฟอร์ธแบบใหม่ และการประยุกต์"
โดย วริษฐา จิรปฐมกุล, พลอยไพลิน มหาอุดมพร, ณัฐพล คงเพชรศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี

2) รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Computational Mathematics and Algorithms
เรื่อง "ไม้เท้าและแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา"
โดย นนธวัช คำยานะ, กิติยรัตน์ นิติจิรเกียรติ, อัญมณี รุ่งเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

3) รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Numerical Methods and Applications
เรื่อง "การหาผลเฉลยวิเคราะห์และผลเฉลยเชิงตัวเลขสำหรับระบบสมการอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นอันดับเศษส่วนโดยนิยามคาปูโตด้วยระเบียบวิธี LADM และ LVIM"
โดย กุลธิดา คาวินวิทย์, ธิติ ประเสริฐจิตสรร, กมลวรรณ ทองพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.เสนอ คุณประเสริฐ

4) รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Data Analytics with Matlab
หัวข้อ "การตรวจจับการล้มสำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ MATLAB"
โดย ภัทรา อินทร์เรืองศรี, ปรีญาพร วงศ์บุดศรี, วรินยา พลอยพุธ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

<< Congratulations >>
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน และขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกคนที่มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้

 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ