DSC05041

          ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์

MATH PROJECT CAMP M.5 ให้กับโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ในระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2557

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 08:26 น. )