หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7
The 7th Undergraduate in Applied Mathematics Conference
ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
http://www.watchlondon.co.uk/
http://www.web-watch.co.uk/

กำหนดการส่งผลงานและลงทะเบียน
•    ลงทะเบียนภายใน 28 มีนาคม 2561
•    ส่งบทคัดย่อภายใน 30 มีนาคม 2561
•    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อมานำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์ 9 เมษายน 2561
ส่งบทคัดย่อแบบขยายภายใน 18 เมษายน 2561

 
  1. รายละเอียดเพิ่มเติม www.math.sc.su.ac.th/uamc2018
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ