หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในงาน UAMC 2018
 
              

สรุปผลการตัดสินจากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC2018) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นักศึกษาภาควิชาฯ ได้รับรางวัลดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Numerical Methods and Applications
เรื่อง "ระเบียบวิธีสามขั้นเชิงเศษส่วนของอดัม-แบชฟอร์ธแบบใหม่ และการประยุกต์"
โดย วริษฐา จิรปฐมกุล, พลอยไพลิน มหาอุดมพร, ณัฐพล คงเพชรศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี

2) รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Computational Mathematics and Algorithms
เรื่อง "ไม้เท้าและแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา"
โดย นนธวัช คำยานะ, กิติยรัตน์ นิติจิรเกียรติ, อัญมณี รุ่งเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

3) รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Numerical Methods and Applications
เรื่อง "การหาผลเฉลยวิเคราะห์และผลเฉลยเชิงตัวเลขสำหรับระบบสมการอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นอันดับเศษส่วนโดยนิยามคาปูโตด้วยระเบียบวิธี LADM และ LVIM"
โดย กุลธิดา คาวินวิทย์, ธิติ ประเสริฐจิตสรร, กมลวรรณ ทองพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.เสนอ คุณประเสริฐ

4) รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Data Analytics with Matlab
หัวข้อ "การตรวจจับการล้มสำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ MATLAB"
โดย ภัทรา อินทร์เรืองศรี, ปรีญาพร วงศ์บุดศรี, วรินยา พลอยพุธ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.yzwatch.co.uk/
http://www.nicewatches.co.uk/

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ