หน้าหลัก > คณะผู้บริหาร   
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและสหกิจศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : anuchit.j@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_AJK.pdf
 
 
ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
  หัวข้อการวิจัย
  ผลงานและงานวิจัยของ รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ
  ผลงานและงานวิจัยของ ผศ.ดร. อนุชิต  จิตพัฒนกุล
  ผลงานและงานวิจัยของ รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ7
  Modeling of Soybean Based on Water Stress Effect
  Vector Quantization in Discrete Fourier Transform Domain
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ